โรงแรมทองธารินทร์ สุรินทร์


• ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการจองห้องพัก

    การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เข้าพักที่โรงแรมทองธารินทร์ 

           หากท่านทำการจองห้องพักผ่านเว็บไซด์ของโรงแรม “โรงแรม” ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต อีเมล และ/หรือ ระยะเวลาการเข้าพัก รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา โดยข้อมูลดังกล่าวของท่านด้วยความระมัดระวัง และตระหนักถึงการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม  ไม่น้อยกว่าระดับกฎหมายที่กำหนด หากความสัมพันธ์ตามสัญญาสิ้นสุดลง ทางโรงแรมจะทำการลบข้อมูลภายหลังสิ้นสุดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ภายใต้หลักการและรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด


ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการลงทะเบียนพัก

    การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เข้าพักที่โรงแรมทองธารินทร์

           สำหรับการลงทะเบียนเข้าพัก“โรงแรม”ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ได้แก่  

ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง, อีเมล,หมายเลขโทรศัพท์,ระยะเวลาเข้าพัก, หลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการให้บริการภายในโรงแรม เช่น ความต้องการเฉพาะ อาหารที่แพ้ สภาพความพิการ ฯลฯ นอกจากนี้ ทางโรงแรม มีหน้าที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรายงานกรมการปกครองโดยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์ม รร.3 และ รร.4 และยังมีหน้าที่รายงานต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงต้องจัดเก็บตามแบบ ตม. 30 ด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนเข้าพักและปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้   โดยทางโรงแรมจะจัดการข้อมูลของท่านด้วยความระมัดระวัง และตระหนักถึงการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่ากฎหมายที่กำหนด หากความสัมพันธ์ตามสัญญาสิ้นสุดลง ทางโรงแรมจะทำการลบข้อมูลนี้ภายหลังสิ้นสุดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ภายใต้หลักการและรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด


การขอความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

    การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เข้าพักที่โรงแรมทองธารินทร์

           กรุณากด “ยินยอม” หากท่านตกลงให้ทางโรงแรมในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล    ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักและการใช้บริการต่างๆของทางโรงแรมเพื่อนำไปใช้ในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับท่าน โดยทางโรงแรมจะได้ส่งข้อมูลโปรโมชั่นที่เหมาะสมให้กับท่าน  โดยทางโรงแรมจะจัดการข้อมูลของท่านด้วยความระมัดระวัง และตระหนักถึงการให้ความคุ้มครองส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามท่านมีสิทธิในการขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ผ่านทาง เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล หรือช่องทางอื่นๆที่ทางโรงแรมได้กำหนดไว้โดยภายหลังจากการขอถอนความยินยอมแล้วนั้นทางโรงแรมจะดำเนินการภายใน7วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับคำขอถอนความยินยอม หากความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขนี้สิ้นสุดลง ทางโรงแรมจะทำการลบข้อมูลนี้ภายหลังสิ้นสุดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ภายใต้หลักการและรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด


ประกาศเกี่ยวกับการเป็นส่วนตัวในการเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) 

    การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เข้าพักที่โรงแรมทองธารินทร์

           สำหรับการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)  ภายในโรงแรม ทาง“โรงแรม” ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน     ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน เข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ,IP address, วันเวลาเข้าใช้อินเตอร์เน็ตและURL addressที่ได้ใช้งานโดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยทางโรงแรมจะจัดการข้อมูลของท่านด้วยความระมัดระวัง และตระหนักถึงการให้ความคุ้มครองส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด หากความสัมพันธ์สิ้นสุดลง (90วัน)   ทางโรงแรมจะทำการลบข้อมูลนี้ภายหลังสิ้นสุดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ภายใต้หลักการและรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่กฎหมายกำหนดไว้


ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

    หากท่านเข้ามาในพื้นที่ภายในโรงแรม “โรงแรม” ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

           จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปถ่ายของท่าน   เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของท่านและพื้นที่

ในโรงแรม โดยทางโรงแรมจะจัดการข้อมูลของท่านด้วยความระมัดระวังและตระหนักถึงการให้ความคุ้มครองส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม  ไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดหากความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขนี้สิ้นสุดลง ทางโรงแรมจะทำการลบข้อมูลนี้ภายหลังสิ้นสุดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ภายใต้หลักการและรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหมายกำหนด


พื้นที่นี้มีการใช้งานกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่โรงแรมฯ

เบอร์โทรศัพท์ 044-514281-8 

ที่อยู่ 60 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

E-mail: rsvn@thongtarinhotel.com